A: Perpa Tic. Mrk. A Blok Kat: 4-5 No:135/137 34384 Okmeydanı, Şişli / İSTANBUL     T: (0212) 210 39 55    M: satis@emekkablo.com

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Emek Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Emek Kablo” ve/veya “Şirket” olarak anılacaktır) gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında işlediği kişisel verilerini korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak mevzuatta belirtilen şekilde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Veri Sorumlusu
Tel No: (0212) 210 39 55
Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 4-5 No:135/137 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL
Kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Emek Kablo tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Emek Kablo tarafından; Çalışan adayları, çalışanlar, hissedarlar/ortaklar, potansiyel ürün veya hizmet alıcıları, stajyerler, tedarikçi çalışanları, tedarikçi yetkilileri, ürün veya hizmet alan kişiler, veli / vasi / temsilciler ve ziyaretçiler gibi taraflardan kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama ve satış, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri ve ceza mahkûmiyet ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veri kategorilerinde bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, personel alım süreçlerinin yürütülmesi, hukuki operasyonların yönetimi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile kişisel veri toplanabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması
Toplanan kişisel veriler; Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddesine uygun şekilde paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi
Emek Kablo kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesine uygun şekilde kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar vb verileri saklama sürelerinin sonunda imha eder.

İlgili Kişinin Hakları
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme